2022-06-10 / Bartłomiej Kurek
Algorytm Bellmana-Forda: najkrótsze ścieżki w grafie

W tym artykule zajmiemy się implementacją algorytmu Bellmana-Forda, którego zadaniem jest wyznaczenie najkrótszych ścieżek w skierowanym grafie ważonym. Ścieżki wyznaczane są z wierzchołka źródlowego do wszystkich pozostałych wierzchołków.

Omawiany kod znajdziemy w repozytorium git.

Wikipedia: Bellman–Ford algorithm.
Dobrym artykułem z przykładową implementacją w Python jest post na Favtutor.

Python

Omówienie algorytmu zaczniemy od prostej implementacji w Python.

Inicjalizacja dystansów i poprzedników

Inicjalizacja dystansów d na maksymalną wartość math.inf oraz ustawienie poprzednika (predecessor) P na None. Dystans do startowego wierzchołka s ustawiamy na 0.

import math

def initialize(G, s):
  d = {}
  P = {}
  for v in G.vertices:
    d[v] = math.inf
    P[v] = None
  d[s] = 0
  return d, P

Relaksacja

Algorytm wykorzystuje relaksację, której istotą jest zastępowanie dystansów coraz to lepszymi wartościami.
Najprostsza implementacja funkcji relaksacji wygląda następująco:

def relax(u, v, c, d, P):
  if d[v] > d[u] + c:
    d[v] = d[u] + c
    P[v] = u

Jeśli obecnie wyznaczony dystans d[v] jest większy niż dystans d[u] + koszt, to aktualizujemy wartość na tę sumę, a poprzednika ustawiamy na wierzchołek u.

Algorytm

Kiedy mamy przygotowane funkcje inicjalizacji i relaksacji, cały algorytm możemy sprowadzić do kodu zaprezentowanego w poniższym krótkim listingu:

def bellman_ford(G, s):
  assert s in G.vertices, "No such vertex: %s" % s
  d, P = initialize(G, s)

  for _ in range(G.size - 1):
    for u, v, c in G.edges:
      relax(u, v, c, d, P)

  # Check cycles
  for u, v, c in G.edges:
    if d[v] > d[u] + c:
      return

  return d, P

Funkcja przyjmuje graf G oraz początkowy wierzchołek s. Następnie inicjalizujemy wartości dystansów i poprzedników.
W kolejnym kroku dla każdego wierzchołka wykonujemy funkcję relaksacji. Relaksacji dokonujemy do wyczerpania wierzchołków (stąd pętla w pętli).

Jeśli w grafie znajdzie się cykl, algorytm nie zwróci żadnego wyniku.

Sam graf G możemy zaimplementować jako trywialną klasę:

  class G:
    vertices = [0, 1, 2, 3, 4]
    size = len([0, 1, 2, 3, 4])
    edges = [
      (0, 1, 2),
      (0, 2, 4),
      (1, 3, 2),
      (2, 3, 4),
      (2, 4, 3),
      (4, 3, -5),
    ]

Sprawdzamy wykonanie implementacji Python:

if __name__ == "__main__":
  """
  D          P
----------------------------
  0          0
  1          2
  2          4
  3          2
  4          7
  """

  """
     1 -- (2) -- 3 ---
    /      /   \
   (2)     (4)   (-5)
   /      /     |
   0 -- (4) -- 2 -- (3) -- 4
  """

  s = 0
  d, P = bellman_ford(G, s)
  for v in G.vertices:
    print((s, v), " -> ", ("!" if P[v] is None else P[v]), "Distance:", d[v])

Po uruchomieniu otrzymujemy wynik:

(0, 0) -> ! Dist: 0
(0, 1) -> 0 Dist: 2
(0, 2) -> 0 Dist: 4
(0, 3) -> 4 Dist: 2
(0, 4) -> 2 Dist: 7

Graf z artykułu na Wikipedii

Sprawdźmy również wykonanie algorytmu w Python dla grafu prezentowanego w artykule na Wikipedii.
(Image: CC BY-SA 4.0, Michel Bakni - (2013,) Graph Theory for Operations Research and Management: Applications in Industrial Engineering, p. 161 DOI: 10.4018/978-1-4666-2661-4. ISBN: 1466626615)


Graf zapisany jako trywialna klasa w Python:

  class G:
    vertices = [0, 1, 2, 3, 4]
    size = len([0, 1, 2, 3, 4])
    edges = [
      (0, 1, 9),
      (0, 2, 3),

      (1, 2, 6),
      (1, 4, 2),

      (2, 1, 2),
      (2, 3, 1),

      (3, 2, 2),
      (3, 4, 2),
    ]

Po uruchomieniu z wierzchołkiem źródłowym 0 otrzymujemy wynik:

(0, 0) -> ! Dist: 0
(0, 1) -> 2 Dist: 5
(0, 2) -> 0 Dist: 3
(0, 3) -> 2 Dist: 4
(0, 4) -> 3 Dist: 6

Postgres

Schemat

Tabela reprezentująca krawędzie grafu oraz ich wagi:

CREATE TABLE graph (
    edge_id SERIAL PRIMARY KEY,
    src INTEGER NOT NULL,
    dst INTEGER NOT NULL,
    weight NUMERIC(12,3) NOT NULL
);

Tabela, w której przechowywane będą dystanse:

CREATE TABLE _bf_distances (
    v INTEGER,
    distance NUMERIC NOT NULL
);

Tabela poprzedników:

CREATE TABLE _bf_predecessors (
    v INTEGER,
    prev NUMERIC
);

Implementacja algorytmu

Algorytm zaimplementujemy jako funkcję plpgsql, która zwracać będzie zestaw rekordów pomocniczego typu bf_result_t.

Typ:

CREATE TYPE bf_result_t AS (
    v INTEGER,
    distance NUMERIC
);

Funkcja PLPGSQL:

CREATE OR REPLACE FUNCTION bellman_ford(src_ INTEGER)
RETURNS SETOF bf_result_t
AS $$
DECLARE
  tmp_ INTEGER; -- used only for iterating vertices
  u_ INTEGER;  -- src node during iteration
  v_ INTEGER;  -- dst node during iteration
  w_ NUMERIC;  -- weight/cost of a given node

  dv_ NUMERIC;  -- distance stored for v
  du_ NUMERIC;  -- distance stored for u
BEGIN

  -- Initialization:
  --  select all vertices (array of arrays[src, node]),
  --  create a single column and select distinct elements
  FOR tmp_ IN SELECT DISTINCT(UNNEST(array_agg(ARRAY[src, dst]))) FROM graph
  LOOP
    INSERT INTO _bf_distances VALUES(tmp_, 2147483647);    -- set max int
    INSERT INTO _bf_predecessors VALUES(tmp_, NULL);     -- set NULL for current vertex
  END LOOP;

  UPDATE _bf_distances SET distance = 0 WHERE v = src_;   -- start distance


  -- ALGORITHM:
  -- for all vertices
  FOR tmp_ IN SELECT DISTINCT(UNNEST(array_agg(ARRAY[src, dst])))
      FROM graph
  LOOP
    -- for all edges
    FOR u_, v_, w_ IN SELECT src, dst, weight FROM graph
    LOOP
        -- RELAXATION
        SELECT distance FROM _bf_distances WHERE v = v_ INTO dv_;
        SELECT distance FROM _bf_distances WHERE v = u_ INTO du_;
        IF dv_ > du_ + w_ THEN
          -- update distance for current v
          UPDATE _bf_distances SET distance = du_ + w_ WHERE v = v_;
          -- set predecessor of v to u
          UPDATE _bf_predecessors SET prev = u_ WHERE v = v_;
        END IF;
    END LOOP;
  END LOOP;


  -- Check cycles
  FOR u_, v_, w_ IN SELECT src, dst, weight FROM graph
  LOOP
    SELECT distance FROM _bf_distances WHERE v = v_ INTO dv_;
    SELECT distance FROM _bf_distances WHERE v = u_ INTO du_;
    IF dv_ > du_ + w_ THEN
      RETURN; -- if cycle was found, don't return any result
    END IF;
  END LOOP;

  RETURN QUERY SELECT * FROM _bf_distances ORDER BY v;
END
$$
LANGUAGE plpgsql;

Omówienie implementacji

Inicjalizacja

W celu inicjalizacji dystansów wybieramy z grafu wszystkie unikalne wierzchołki (zarówno źródłowe jak i docelowe /src, dst/). Do realizacji tego możemy użyć funkcji UNNEST(). Możemy to prześledzić krok po kroku:

 • Uzyskanie tablicy tablic (array_agg(ARRAY[...])):
bftest=> SELECT array_agg(ARRAY[src, dst]) FROM graph;
           array_agg           
---------------------------------------------------
 {{0,1},{0,2},{1,2},{1,4},{2,1},{2,3},{3,2},{3,4}}
(1 row)
 • Rozwinięcie wszystkich wierzchołków do poszczególnych rekordów (UNNEST()):
bftest=> SELECT UNNEST(array_agg(ARRAY[src, dst])) FROM graph;
 unnest 
--------
   0
   1
   0
   2
   1
   2
   1
   4
   2
   1
   2
   3
   3
   2
   3
   4
(16 rows)
 • Wyłuskanie unikalnych wierzchołków (DISTINCT):
bftest=> SELECT DISTINCT(UNNEST(array_agg(ARRAY[src, dst]))) FROM graph;
 unnest 
--------
   0
   1
   2
   3
   4
(5 rows)

Dla wszystkich unikalnych wierzchołków ustawiamy dystans na maksymalną wartość typu INT, a poprzedników ustawiamy na NULL.

Relaksacja

W dalszej części algorytmu przetwarzamy wszystkie unikalne wierzchołki i dla każdej krawędzi wykonujemy relaksację.
W tym celu do zmiennych dv_ oraz du_ przypisujemy ich aktualne dystanse, a następnie sprawdzamy czy znaleźliśmy ścieżkę o niższym koszcie. Jeśli tak, to aktualizujemy dystans oraz ustawiamy poprzednika.

Sprawdzenie cykli

Sprawdzenie cykli nie różni się w żaden sposób od wcześniej przedstawionej implementacji w języku Python. Dla wszystkich wierzchołków sprawdzamy czy relaksacja byłaby możliwa. W takim przypadku wychodzimy z funkcji bez zwracania jakichkolwiek rekordów.

Zwracanie wyników

Funkcja zwraca zbiór rekordów (SETOF) typu bf_result_t, zatem możemy po prostu wykorzystać tutaj "RETURN QUERY".

Uruchomienie

Analogicznie jak w przypadku Python, wykorzystamy te same przykładowe grafy.

Przykład 1

Ładujemy dane grafu:

INSERT INTO graph(src, dst, weight) VALUES
    (0, 1, 2.0),
    (0, 2, 4.0),
    (1, 3, 2.0),
    (2, 4, 3.0),
    (2, 3, 4.0),
    (4, 3, -5.0);

Wykonujemy algorytm:

$ dropdb --if-exists bftest;
$ createdb bftest;
$ psql -1q bftest < schema.sql
$ psql -1q bftest < graph-simple.sql
$ psql -1q bftest < bellman-ford.sql 
$ psql bftest -c "SELECT * FROM bellman_ford(0)"
 v | distance 
---+----------
 0 |    0
 1 |  2.000
 2 |  4.000
 3 |  2.000
 4 |  7.000
(5 rows)

Przykład 2: graf z Wikipedii

Dane:

INSERT INTO graph(src, dst, weight) VALUES
    (0, 1, 9),
    (0, 2, 3),

    (1, 2, 6),
    (1, 4, 2),

    (2, 1, 2),
    (2, 3, 1),

    (3, 2, 2),
    (3, 4, 2);

Wykonanie:

$ GRAPH=graph-wikipedia.sql make
dropdb --if-exists bftest;
createdb bftest;
psql -1q bftest < schema.sql
psql -1q bftest < graph-wikipedia.sql
psql -1q bftest < bellman-ford.sql 
psql bftest -c "SELECT * FROM bellman_ford(0)"
 v | distance 
---+----------
 0 |    0
 1 |  5.000
 2 |  3.000
 3 |  4.000
 4 |  6.000
(5 rows)