2022-06-15 / Bartłomiej Kurek
Algorytm Gale-Shapley (SMP - Stable marriage problem)

Autorami algorytmu rozwiązującego "problem trwałego małżeństwa" są David Gale oraz LLoyd Shapley.
Szczegółowy opis działania znajdziemy w zasobach Wikipedii: Stable marriage problem.
Artykuł Wikipedii zawiera również pomocną animację ukazującą kolejne iteracje (rundy) działania algorytmu.

Omawiany w tym artykule kod znajdziemy w repozytorium git.

Zarys działania algorytmu

Zadaniem algorytmu jest wyznaczenie akceptowalnych preferencji dla dwóch grup osób:

 • składających propozycje małżeństwa
 • akceptujących propozycje

Każda z osób w każdej z grup posiada własne, uszeregowane malejąco preferencje doboru partnera.

Pierwsza z grup (A) to osoby składające propozycje, natomiast druga grupa (B) zawiera osoby akceptujące złożone propozycje. Rozwiązaniem jest dopasowanie, w którym nie występuje żadna para (A, B) preferująca siebie nawzajem względem aktualnego dopasowania.

Cytując Wikipedię:

The stable marriage problem has been stated as follows:

Given n men and n women, where each person has ranked all members of the opposite sex
in order of preference, marry the men and women together such that
there are no two people of opposite sex who would both rather have each other
than their current partners.
When there are no such pairs of people, the set of marriages is deemed stable.

Algorytm działa w rundach (iteracjach), podczas których niesparowanym osobom grupy A dobiera osoby z grupy B. Kiedy dopasowywana osoba z grupy B posiada już parę, lecz preferuje obecnie przetwarzaną osobę z grupy A, algorytm zmienia dopasowanie i poprzednio dopasowaną osobę z grupy A oznacza jako niesparowaną.
Działanie algorytmu kończy się, kiedy wszystkie osoby posiadają parę.

Animacja przebiegu algorytmu (Wikipedia)This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gale-Shapley.gif


Python

Algorytm

Na poniższym listingu widzimy krótką implementację w Python.

def smp(A, B):
  A_unpaired = list(A.keys())
  pairs = {}

  while A_unpaired:
    a = A_unpaired.pop(0)
    A_preferences = A[a]
    b = A_preferences.pop(0)
    edge = pairs.get(b)
    if not edge:
      pairs[b] = a
    else:
      B_preferences = B[b]
      index_old = B_preferences.index(edge)
      index_new = B_preferences.index(a)
      if index_new < index_old:
        pairs[b] = a
        if len(A[edge]): # has more preferences
          A_unpaired.append(edge)
      else:
        if A_preferences:
          A_unpaired.append(a)
  return pairs

Funkcja ta:

 • otrzymuje dwa grafy (A, B)
 • tworzy listę niesparowanych osób z grupy A (proposors)
 • wykonuje iteracje dopóki istnieją niesparowane osoby z grupy A
 • w każdej iteracji pobiera kolejną osobę z grupy A oraz jej preferencje (osoba a)
 • dla preferencji osoby a o najwyższym priorytecie sprawdzamy czy preferowana osoba b posiada już parę
 • jeśli osoba b nie posiada pary - następuje dopasowanie a - b
 • jeśli osoba b posiada już parę, algorytm sprawdza preferencje osoby b i porównuje priorytet (pozycję w uszeregowanej liście preferencji)
 • jeśli osoba b jednak preferuje tę osobę a względem aktualnej przypisanej pary, następuje aktualizacja dopasowania i poprzednio dopasowana osoba z grupy A (poprzednie a) zostaje oznaczona jako niesparowana (wraca do puli "wolnych")
 • jeśli dla osoby a nie znajdujemy jeszcze pary, ale posiada ona kolejne preferencje, przenosimy osobę do kolejki niesparowanych osób grupy A, dzięki czemu algorytm w przyszłości "przetworzy" tę osobę ponownie.

Przykład 1 (mini)

def example_1():
  A = {
    1: [2, 1, 3, 4],
    2: [4, 1, 2, 3],
    3: [1, 3, 2, 4],
    4: [2, 3, 1, 4],
  }

  B = {
    1: [1, 3, 2, 4],
    2: [3, 4, 1, 2],
    3: [4, 2, 3, 1],
    4: [3, 2, 1, 4],
  }

  pairs = smp(A, B)
  edges = {v: u for (u, v) in sorted(pairs.items())}
  assert edges == {1: 1, 2: 4, 3: 3, 4: 2}
  print(edges)

Uruchomienie:

$ python smp.py
{1: 1, 4: 2, 3: 3, 2: 4}

Przykład 2 (rosettacode)

Na stronie Rosetta Code znajdziemy zestaw danych, którego użyjemy w poniższym przykładzie. Nasz algorytm w powyższej implementacji operuje na danych liczbowych, nie będziemy go jednak zmieniać, a przekształcimy dane.

from pprint import pprint


A = {
 "abi": ["bob", "fred", "jon", "gav", "ian", "abe", "dan", "ed", "col", "hal"],
 "bea": ["bob", "abe", "col", "fred", "gav", "dan", "ian", "ed", "jon", "hal"],
 "cath": ["fred", "bob", "ed", "gav", "hal", "col", "ian", "abe", "dan", "jon"],
 "dee": ["fred", "jon", "col", "abe", "ian", "hal", "gav", "dan", "bob", "ed"],
 "eve": ["jon", "hal", "fred", "dan", "abe", "gav", "col", "ed", "ian", "bob"],
 "fay": ["bob", "abe", "ed", "ian", "jon", "dan", "fred", "gav", "col", "hal"],
 "gay": ["jon", "gav", "hal", "fred", "bob", "abe", "col", "ed", "dan", "ian"],
 "hope": ["gav", "jon", "bob", "abe", "ian", "dan", "hal", "ed", "col", "fred"],
 "ivy": ["ian", "col", "hal", "gav", "fred", "bob", "abe", "ed", "jon", "dan"],
 "jan": ["ed", "hal", "gav", "abe", "bob", "jon", "col", "ian", "fred", "dan"]}

B = {
 "abe": ["abi", "eve", "cath", "ivy", "jan", "dee", "fay", "bea", "hope", "gay"],
 "bob": ["cath", "hope", "abi", "dee", "eve", "fay", "bea", "jan", "ivy", "gay"],
 "col": ["hope", "eve", "abi", "dee", "bea", "fay", "ivy", "gay", "cath", "jan"],
 "dan": ["ivy", "fay", "dee", "gay", "hope", "eve", "jan", "bea", "cath", "abi"],
 "ed":  ["jan", "dee", "bea", "cath", "fay", "eve", "abi", "ivy", "hope", "gay"],
 "fred": ["bea", "abi", "dee", "gay", "eve", "ivy", "cath", "jan", "hope", "fay"],
 "gav": ["gay", "eve", "ivy", "bea", "cath", "abi", "dee", "hope", "jan", "fay"],
 "hal": ["abi", "eve", "hope", "fay", "ivy", "cath", "jan", "bea", "gay", "dee"],
 "ian": ["hope", "cath", "dee", "gay", "bea", "abi", "fay", "ivy", "jan", "eve"],
 "jon": ["abi", "fay", "jan", "gay", "eve", "bea", "dee", "cath", "ivy", "hope"]}


A_names = {n: i for i, n in enumerate(A.keys(), 1)}
B_names = {n: i for i, n in enumerate(B.keys(), 1)}

A = {A_names[aname]: [B_names[bname] for bname in A[aname]] for aname in A}
B = {B_names[bname]: [A_names[aname] for aname in B[bname]] for bname in B}

pprint(A)
pprint(B)

Po przekształceniu danych otrzymamy w wyniku dwa słowniki:

{1: [2, 6, 10, 7, 9, 1, 4, 5, 3, 8],
 2: [2, 1, 3, 6, 7, 4, 9, 5, 10, 8],
 3: [6, 2, 5, 7, 8, 3, 9, 1, 4, 10],
 4: [6, 10, 3, 1, 9, 8, 7, 4, 2, 5],
 5: [10, 8, 6, 4, 1, 7, 3, 5, 9, 2],
 6: [2, 1, 5, 9, 10, 4, 6, 7, 3, 8],
 7: [10, 7, 8, 6, 2, 1, 3, 5, 4, 9],
 8: [7, 10, 2, 1, 9, 4, 8, 5, 3, 6],
 9: [9, 3, 8, 7, 6, 2, 1, 5, 10, 4],
 10: [5, 8, 7, 1, 2, 10, 3, 9, 6, 4]}

{1: [1, 5, 3, 9, 10, 4, 6, 2, 8, 7],
 2: [3, 8, 1, 4, 5, 6, 2, 10, 9, 7],
 3: [8, 5, 1, 4, 2, 6, 9, 7, 3, 10],
 4: [9, 6, 4, 7, 8, 5, 10, 2, 3, 1],
 5: [10, 4, 2, 3, 6, 5, 1, 9, 8, 7],
 6: [2, 1, 4, 7, 5, 9, 3, 10, 8, 6],
 7: [7, 5, 9, 2, 3, 1, 4, 8, 10, 6],
 8: [1, 5, 8, 6, 9, 3, 10, 2, 7, 4],
 9: [8, 3, 4, 7, 2, 1, 6, 9, 10, 5],
 10: [1, 6, 10, 7, 5, 2, 4, 3, 9, 8]}

Całość możemy umieścić np. w module data.py i zaimportować go w celu wykonania drugiego testu.

from data import A_names, B_names, A, B
from pprint import pprint


def example_2():
  pairs = smp(A, B)
  edges = {v: u for (u, v) in sorted(pairs.items())}

  A = {i: n for i, n in enumerate(A_names.keys(), 1)}
  B = {i: n for i, n in enumerate(B_names.keys(), 1)}

  expected = {
    "abi": "jon",
    "bea": "fred",
    "cath": "bob",
    "dee": "col",
    "eve": "hal",
    "fay": "dan",
    "gay": "gav",
    "hope": "ian",
    "ivy": "abe",
    "jan": "ed",
  }
  got = {A[k]: B[v] for k, v in edges.items()}
  for ek, ev in expected.items():
    assert got[ek] == ev, "%s (got %s, expected: %s)" % (ek, got[ek], ev)
  pprint(got)
  pprint(edges)

Po uruchomieniu otrzymujemy poprawne wyniki:

{'abi': 'jon',
 'bea': 'fred',
 'cath': 'bob',
 'dee': 'col',
 'eve': 'hal',
 'fay': 'dan',
 'gay': 'gav',
 'hope': 'ian',
 'ivy': 'abe',
 'jan': 'ed'}

Edges: {1: 10, 2: 6, 3: 2, 4: 3, 5: 8, 6: 4, 7: 7, 8: 9, 9: 1, 10: 5}

Postgres

Schemat

Do implementacji algorytmu w bazie danych PostgreSQL potrzebować będziemy 4 tabele: grupa A, grupa B, dopasowania, niesparowane osoby grupy A. W celu uniknięcia błędów w danych dodamy unikalne indeksy.

Osoby z grupy A:

CREATE TABLE A (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    src INTEGER NOT NULL -- person 'a', 
    dst INTEGER NOT NULL -- preference in 'B',
    is_processed BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE UNIQUE INDEX ON A(src, dst);

Osoby z grupy B:

CREATE TABLE B (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    src INTEGER NOT NULL -- person 'b', 
    dst INTEGER NOT NULL -- preference in 'A'
);

CREATE UNIQUE INDEX ON B(src, dst);

Dopasowania:

CREATE TABLE edges (
    src INTEGER NOT NULL -- person 'a',
    dst INTEGER NOT NULL -- person 'b'
);

CREATE UNIQUE INDEX ON edges(src, dst);

Niesparowane osoby grupy A (proposors).

CREATE TABLE A_unpaired (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    a INTEGER NOT NULL
);

Algorytm PLPGSQL

Cały algorytm wygląda na nieco zagmatwany, ale są to najzwyklejsze proste kwerendy.
Na początku wypełniamy tabelę A_unpaired osobami z grupy A.
Następnie wykonujemy dopasowania w rundach. W odróżnieniu od implementacji Python nie mamy tutaj danych przechowywanych w liście, więc w każdej iteracji musimy zliczać ile pozostało niesparowanych osób w grupie A. Kiedy przetworzymy wszystkie osoby z grupy A, algorytm się zakończy.
Podczas sprawdzania kolejnych preferencji osoby a oznaczamy je jako przetworzone, do czego służy kolumna is_processed w tabeli A.
Reszta logiki jest w zasadzie identyczna jak w przypadku implementacji w Python.

CREATE OR REPLACE FUNCTION smp()
RETURNS SETOF edges
AS $$
DECLARE
  n_unpaired_ INTEGER;   -- number of unpaired in A

  person_a_ INTEGER;    -- person 'a'
  person_b_ INTEGER;    -- person 'b'
  edge_ INTEGER;      -- matched pair

  index_old_ INTEGER;    -- preference priority
  index_new_ INTEGER;    -- preference priority

  n_preferences_ INTEGER;  -- number of preferences remaining for person_a_
BEGIN
  -- Initialize A_unpaired with all distinct proposors (A).
  INSERT INTO A_unpaired(a) SELECT DISTINCT(src) FROM A ORDER BY src;

  -- Do rounds
  WHILE TRUE LOOP
    -- Check if there are any unpaired proposors. Exit if none.
    SELECT COUNT(*) FROM A_unpaired INTO n_unpaired_;
    IF n_unpaired_ = 0 THEN
       EXIT;
    END IF;

    -- Remove next person 'a' from A_unpaired.
    DELETE FROM A_unpaired WHERE id IN (
       SELECT id FROM A_unpaired ORDER BY id LIMIT 1
    ) RETURNING a INTO person_a_;

    -- Fetch next preference of person_a_.
    SELECT dst FROM A WHERE src = person_a_ AND NOT is_processed
       ORDER BY id
       LIMIT 1 INTO person_b_;

    -- Mark this preference of person_a_ as already processed.
    UPDATE A SET is_processed = TRUE WHERE src = person_a_ AND dst = person_b_;

    IF person_b_ IS NOT NULL THEN
      -- Check if person_b_ is already paired.
      SELECT dst FROM edges WHERE src = person_b_ INTO edge_; 

      IF NOT FOUND THEN
       -- person_b_ had no pair, make a - b pair.
       INSERT INTO edges(src, dst) VALUES(person_b_, person_a_);
      ELSE
       -- person_b_ already has a pair, check if they
       -- prefer this person_a_ over their current pair.
       SELECT id FROM B WHERE src = person_b_ AND dst = edge_ INTO index_old_;
       SELECT id FROM B WHERE src = person_b_ AND dst = person_a_ INTO index_new_;

       IF index_new_ < index_old_ THEN
         -- Found a better match, remove old pair and pair person_b_ with person_a_.
         DELETE FROM edges WHERE src = person_b_;
         INSERT INTO edges(src, dst) VALUES(person_b_, person_a_);
         -- If previous paired 'a' has other preferences,
         -- move it back to the pool of unpaired.
         SELECT COUNT(*) FROM A WHERE src = edge_
            AND NOT is_processed INTO n_preferences_;

         IF n_preferences_ > 0 THEN
          INSERT INTO A_unpaired (a) VALUES(edge_);
         END IF;
       ELSE
         -- No match, but if person_a_ has other preferences, move it back
         -- to the pool of unpaired.
         SELECT COUNT(*) FROM A WHERE src = person_a_
            AND NOT is_processed INTO n_preferences_;

         IF n_preferences_ > 0 THEN
          INSERT INTO A_unpaired (a) VALUES(person_a_);
         END IF;
       END IF;
      END IF;
    END IF;

    END LOOP;

  -- Return all pairs.
  RETURN QUERY SELECT dst, src FROM edges ORDER BY dst;
END
$$
LANGUAGE plpgsql;

Przykład 1 (mini)

Użyjemy tego samego małego grafu, co w przypadku implementacji Python.
Wykonujemy całość z danymi z pliku graph-mini.sql.

$ GRAPH=graph-simple.sql make
dropdb --if-exists smptest;
createdb smptest;
psql -1q smptest < schema.sql
psql -1q smptest < graph-simple.sql
psql -1q smptest < smp.sql 
psql smptest -c "SELECT * FROM smp()"
 src | dst 
-----+-----
  1 |  1
  2 |  4
  3 |  3
  4 |  2
(4 rows)

Przykład 2 (rosettacode)

Wykonujemy całość z danymi z pliku graph-rosetta-code.sql.

$ GRAPH=graph-rosetta-code.sql make
dropdb --if-exists smptest;
createdb smptest;
psql -1q smptest < schema.sql
psql -1q smptest < graph-rosetta-code.sql
psql -1q smptest < smp.sql 
psql smptest -c "SELECT * FROM smp()"
 src | dst 
-----+-----
  1 | 10
  2 |  6
  3 |  2
  4 |  3
  5 |  8
  6 |  4
  7 |  7
  8 |  9
  9 |  1
 10 |  5
(10 rows)